Činnost v lese

Leden
Pěstební práce
Intenzivně sbíráme šišky smrku, borovice a modřínu. Jestliže je nedostatek semene těchto dřevin pro jarní síje,
odesíláme šišky k přednostnímu luštění do semenářských závodů. Pokračujeme ve sběru semen jasanu, lip a
akátu. Věnujeme pozornost uskladněným semenům, hlavně žaludům a bukvicím, které je nutno chránit proti
mrazům a myším. Ve školkách plníme sněžné jámy, kontrolujeme oplocení školek a zabraňujeme zvěři ve
vniknutí do oplocenek. Další pěstební práce můžeme vykonávat jen za vhodného počasí (bez většího sněhu a
mrazů) .
Ochrana lesa
Hlavní pozornost zaměřujeme na ochranu kultur proti okusu zvěří. Systematicky kontrolujeme oplocenky. V
borových porostech v nižších polohách kácíme lapáky na lýkohuby.
V oblastech zvýšeného výskytu lýkožrouta smrkového pokračujeme ve vyhledávání a okamžitém zpracování
napadených stromů nastojato. Není-li sníh, kontrolujeme v borových a smrkových porostech stav škůdců v půdě
(pilatek, píďalek tmavoskvrnáče, sosnokaza, bourovce borového, hřebenule borové). Doplňujeme podzimní
kontroly vajíček obaleče dubového na vzorových větvích. Ničíme hubky vajíček bekyně velkohlavé nátěrem
karbolinea a pálíme hnízda housenek bekyně zlatořitné. Hodnotíme výskyt škodlivých činitelů a chemické
ošetření za uplynulý rok.
Výroba dříví
Těžební práce jsou v plném proudu, pokud tomu horských oblastech nebrání vysoká vrstva sněhu. Těžíme,
přibližujeme a odvážíme listnaté dřeviny, především ty, které podléhají rychlé zkáze (buk, olše, javor, habr, bříza).
Další pozornost zaměřujeme na výrobu a odvoz všech sortimentů zvláštní a výběrové jakosti. Využíváme
sněhové pokrývky pro těžbu dřeva v porostech, kde je nutno chránit přirozené zmlazení nebo kulturu.
Myslivost
Největší péči věnujeme krmení srstnaté zvěře. Intenzita krmení závisí na průběhu zimního počasí. Za vysokého
sněhu upravujeme zvěři přístupy ke krmelcům, zásypům a k vodě. Kácíme měkké listnáče pro ohryz.
Dokončujeme plánovaný odstřel jelení zvěře. Lovíme černou a škodnou a kontrolujeme nastražená lapací
zařízení na škodnou.
Přidružená výroba

Dokončujeme čištění, třídění a moření osiv. Opravujeme zemědělské stroje a nářadí. Ve včelnici zachováváme
klid, zajišťujeme přístup vzduchu.

[Nahoru] 

Únor
Pěstební práce
Pokračujeme ve sběru šišek smrku, borovice a modřínu, můžeme v případě potřeby sbírat ještě semena jasanu a
akátu. Semena javoru, která jsme nevyseli na podzim, ukládáme do vlhkého písku. Systematicky kontrolujeme
skladované osivo pro jarní síje a uskladněné šišky jehličnanů před jejich odesláním k luštění do semenářských
závodů.
Ve školkách se věnujeme přípravě a opravám Veškerého školkařského nářadí a zajišťujeme provozuschopnost
školkařských strojů pro jarní práce. V hlavových školkách řežeme pruty topolové a vrbové a vyrábíme z nich řízky.
Na určených plochách vyséváme březové semeno na sníh. Intenzivně se připravujeme na jarní zalesňovací práce
po všech stránkách – zajištěni pracovních sil včetně případného ubytování a dopravy na pracoviště, příprava a
opravy potřebného nářadí a strojů, zajištění sazenic včetně harmonogramů přísunů na pracoviště. Pokračujeme v
prořezávkách hlavně listnatých mlazin.. Nejsou-li silné mrazy, vyvětvujeme topoly.
Ochrana lesa
Pokračujeme v ochraně kultur proti okusu zvěře a v kontrole oplocenek. Dokončujeme kladení lapáků na
lýkohuby v borových porostech, začínáme kácet první sérii lapáků pro lýkožrouta smrkového. Pokračujeme ve
vyhledávání a zpracovávání stromů napadených nastojato lýkožroutem smrkovým.
Kontrolujeme škůdce zimující v hrabance a v půdě smrkových a borových porostů. V oblastech, kde se vyskytuje
bourovec borový, kontrolně lepujeme. Pokračujeme v kontrole vajíček obaleče dubového, v ničení hubek vajíček
bekyně velkohlavé a hnízd housenek bekyně zlatořitné.
S traťovou správou projednáváme opatření proti požárům podél železnic, není-li sníh, čistíme protipožární pásy.
Výroba dříví
Zajišťujeme těžební práce v plném rozsahu. Pokračujeme v těžbě, přibližování a odvozu rychlokazných listnáčů
všech sortimentů zvláštní a výběrové jakosti.
Myslivost
Pokračujeme v krmení srstnaté a pematé zvěře, upravujeme podle potřeby ve sněhu přístupy zvěře ke krmelcům,
zásypům a napajedlům, kácíme měkké listnáče pro ohryz. Na loukách a polích umožňujeme pomocí sněhového
pluhu přístup koroptví k zelené pastvě.
Zjišťujeme početní a zdravotní stav zvěře.
Přidružená výroba
Za příznivého počasí zajišťujeme odvodňovací a zavodňovací práce na lukách a pastvinách. Připravujeme osivo
pro jarní setí. Zkontrolujeme provozuschopnost strojů a nářadí pro jarní práce.
Ovocné stromy stříkáme zimními postřiky.
U včelstev začíná plodování. Podle potřeby zřizujeme napajedla.
Před prvním průletem včel odebíráme vzorky zimních mrtvolek.
Vápníme dna zazimovaných rybníků.

Březen
Pěstebni práce
Končíme sběr šišek smrku, pokračujeme dále ve sběru šišek borovice a modřínu. Semena pro jarní síje moříme.
Kontrolujeme a provzdušňujeme uskladněné šišky jehličnanů před jejich odesláním k luštění.
Ve školkách vyzvedáváme sazenice a zakládáme je do sněžných jam. Za příhodného počasí začínáme s orbou,
hnojením a přípravou půdy pro setí a školkování. Ve školkách ohrožených ponravou dezinfikujeme půdu. Sázíme
řízky topolů a vrb. Vyséváme lupinu na zelené hnojení. Sazenice ve školkách vytažené mrazem přitlačujeme a
přisypáváme. Za příznivých povětrnostních poměrů začneme se síjí jehličnanů.
Kontrolujeme výsledky zalesnění minulého roku, uvolňujeme sazenice od ulehlé buřeně. Za příznivého počasí
začínáme se zalesňováním, vysazujeme nejprve časně rašící listnáče a z jehličnanů modřín.
Ochrana lesa
Kontrolujeme borové lapáky. Končíme, kromě vyšších horských poloh, kladení lapáků první série na lýkožrouta
smrkového. Pokračujeme v asanaci stromů napadených nastojato lýkožroutem. Dokončujeme kontrolu zámotků

pilatky smrkové, pruhované a hřebenule borové a vajíčka obaleče dubového. Kontrolujeme výstup housenek
bourovce borového do korun.
Připravujeme skupiny stromů pro kontrolu mnišky lepováním. V oblastech přemnožení dřevokaza čárkovaného
dezinfikujeme půdu skládek. Doplňujeme výstražné tabulky
zákazu kouření a rozdělávání ohně v lese. Netrpíme vypalování stařin.
Výroba dříví
Pokračujeme v těžbě, přibližování a odvozu rychlokazných listnáčů všech sortimentů zvláštní a výběrové jakosti.
Listnaté výřezy chráníme před popraskáním čel. Buk chráníme nátěrem čel.
Myslivost
Věnujeme pozornost kvalitě krmení. Zvyšujeme podíl šťavnatého krmiva (mrkve, řepy, kapusty, siláže). Sčítáme
zvěř.
Na tetřívčích tokaništích připravíme záštity a boudy, aby si na ně zvěř zvykla. Koncem měsíce lovíme na
večerních čekáních sluky.
Přidružená výroba
Připravujeme vše pro jarní setí. Přihnojujeme ozimy a louky průmyslovými hnojivy. Louky a pastviny ošetřujeme
vláčením, smykováním, válcováním, vyhrabováním mechu a stařiny a rozmetáním krtinců.
Vysazujeme ovocné stromy a keře.
V úlech zjišťujeme stav zásob. Napájíme včelstva, přidáváme náhradní matky a prohlížíme zásoby souší.
[Nahoru] 

Duben
Pěstební práce
Končíme sběr šišek borovice, pokračujeme ještě ve sběru šišek modřínu. Uskladněné šišky jehličnanů před jejich
odesláním k luštění provzdušňujeme. Koncem měsíce začínáme se sběrem osiky. Podle odkvětu odhadujeme
úrodu semen jilmu, olše a modřínu. Očistíme, konzervujeme a uložíme trhačské nářadí.
Ve školkách dokončíme vyzvedávání sazenic, přípravu půdy pro setí a školkování a výsadbu řízků topolů a vrb.
Provádíme výsev semene – před výsevem semena moříme, popřípadě i stimulujeme, a zjistíme klíčivost. Záhony
s vysetým semenem zakrýváme. Vyséváme rovněž směskové rostliny na zelené hnojení. Školkujeme
semenáčky. Podchycením zimní vláhy prodlužujeme vegetační dobu, zvyšujeme produkci semenáčků a
snižujeme ztráty ze školkování.
Intenzivně pokračujeme se zalesňováním, i zde je podchycení zimní vláhy důležité pro snížení ztrát. Nejpozději
začátkem měsíce končíme výsadbu topolu.
Ochrana lesa
Začínáme s odkorňováním borových lapáků nalétlých lýkohuby. Ve vyšších polohách dokončujeme kácení lapáků
první série na Lýkožrouta smrkového. Dokončujeme rovněž asanaci nastojato napadených stromů.
Začínáme s kontrolou náletu lýkožrouta smrkového na lapácích a vyhledáváním nastojato nalétlých stromů. V
příznivých podmínkách hubíme kůrovce v úživném žíru na vršcích a pařezech. V oblastech přemnožení
dřevokaza čárkovaného ošetřujeme nalétlou kulatinu účinnými chemickými prostředky.
Současně rašením dubů hubíme obaleče dubového. Dokončujeme kontrolu pilatky horské, kontrolujeme líhnutí
imag ploskohřbetky, líhnutí housenek mnišky velkohlavé a stav chroustů v půdě. Hubíme klikoroha borového.
Zvýšenou pozornost věnujeme protipožární ochraně, pokud ještě neproroste nová tráva. Stavíme požární hlídky
na ohrožených místech.
Výroba dříví
Pokračujeme intenzivně v těžbě, přibližování a odvozu Iistnáčů, listnaté výřezy chráníme před praskáním čel.
V tomto měsíci končí termín pro dodávku smrkové kulatiny v kůře ze zimní těžby. Jehličnaté tyče a sortimenty
listnatého dříví musí být v kalamitních kůrovcových oblastech do konce měsíce vyvezeny z lesa nebo asanovány.
Myslivost
Čistíme okolí krmelců a dezinfikujeme je. Kultivujeme, meliorujeme a hnojíme louky a políčka pro zvěř.
Zachováváme v honitbách klid. Pozorujeme nory lišek a mladé.
Přidružená výroba.
Dokončujeme osev jařin a začínáme sázet a sít okopaniny.
V úlech rozšiřujeme plodiště. Udržujeme tepelný režim zajišťujeme dostatečné zásoby .

Květen
Pěstební práce
Sbíráme semeno osiky a jilmu. Podle odkvětu odhadujeme úrodu semen dubu, buku, javoru, jasanu, smrku, jedle
a douglasky. Semeno lípy dlouhodobě stratifikujeme.
Ve školkách vyséváme semeno osiky a jilmu. Pokračujeme ve stínění záhonů s vysetým semenem. Začínáme s
pletím a kypřením, využíváme k tomuto účelu i selektivních herbicidů. Zajišťujeme ochranu proti případným
pozdním mrazům. Přehazujeme komposty.
Dokončujeme jarní zalesňování ve vyšších polohách. Při zalesňování chráníme sazenice proti okusu. Koncem
měsíce podle potřeby začínáme s ošetřováním kultur. Vlhká místa odvodňujeme příkopy. Okopáváme topoly a
přihnojujeme je dusíkatými hnojivy.
Ochrana lesa
Končíme odkorňování lapáků na lýkohuby. Kontrolujeme vývoj nalétlých lapáků lýkožroutem smrkovým. Kácíme
lapáky pro sesterské pokolení. Při příznivých klimatických podmínkách pro vývoj lýkožrouta smrkového začínáme
s asanací kůrovcových lapáků za současného kácení nových lapáků. Důsledně vyhledáváme stromy nalétlé
lýkožroutem smrkovým nastojato a připravujeme likvidaci těchto ohnisek.
Chemicky zasahujeme proti pilatce smrkové v rojení a ve stadiu mladých housenic. Končíme kontrolu lepování a
v případě potřeby chem. zasahujeme proti housenkám mnišky. V příznivých podmínkách chem. zasahujeme při
rojeni ploskohřbetky, za opožděného rašení dubů chem. zasahujeme proti housenkám obaleče dubového.
Pokračujeme v hubení klikoroha. V suchých obdobích zajišťujeme protipožární ochranu.
Výroba dříví
Ukončujeme dodávky rychlokazných listnatých výřezů (buk, habr, bříza, olše, javor).
Myslivost
Zvěř klade a hnízdí, a proto je třeba v honitbách zachovávat naprostý klid. V bažantnicích kontrolujeme lapací
zařízení na škodnou, v případě potřeby zřizujeme lapací zařízení. Se zemědělci dohodneme spolupráci při
záchraně vysečených hnízd. Zachráněná nebo vysečená vejce dáváme do líhní.
Od 16. května začíná odstřel průběrných srnců.
Přidružená výroba
Připravujeme se na sklizeň pícnin, rozvážíme sušáky. Začínáme s plečkováním okopanin a jednocením řepy.
Doporučuje se současné přihnojování dusíkatými hnojivy.
Po odkvětu postřikujeme ovocné stromy znovu proti strupovitosti a monilióze. Proti savému hmyzu postřikujeme
systémovými insekticidy.
Včelstva překládáme postupně do medníků a připravujeme se na rojové období. Vkládáme stavební rámky.
Připravujeme včelstva na kočování za akátovou snůškou.
Přikrmujeme kapry a pstruhy. Na pstruhových tocích odchytáváme nežádoucí ryby. 

Červen
Pěstební práce
Dokončujeme sběr semen jilmu. Stratifikujeme semena habru a jasanu. Sledujeme odkvět borovice, akátu a
jeřábu.
Ve školkách dokončujeme výsev jilmu. Podle potřeby pokračujeme ve stínění, pletí a kypření. Zakládáme nové
komposty.
Chemicky zasahujeme proti houbovým chorobám a merii modřínové.
Pokračujeme v ošetřování topolů obrýváním a kypřením u řadových výsadeb, celoplošnou kultivací u plošných
výsadeb.
Podle plánu pokračujeme v prořezávkách a probírkách.
Ochrana lesa
Pokračujeme, v příznivých podmínkách dokončujeme zpracování a asanaci lapáků na lýkožrouta smrkového.
Důsledně vyhledáváme stromy nalétlé kalamitními kůrovci nastojato a včasným zásahem likvidujeme tato
ohniska.
Na trusnících kontrolujeme stav housenek a jiných škůdců žeroucích v korunách. Začátkem měsíce v případech
potřeby chemicky zasahujeme při rojení proti ploskohřbetce smrkové. Kontrolujeme rojení tmavoskvrnáče
borového, obaleče dubového a na trusnících žír bourovce borového. Pokračujeme v hubení klikoroha.
Zvyšuje se nebezpečí požárů, zajišťujeme proto protipožární ochranu.
Výroba dříví

Plynule přibližujeme a odvážíme hmotu z předmýtních a nahodilých těžeb. Hmotu atraktivní pro kůrovce
asanujeme. Končíme zpracování průmyslové taxace vyznačené těžby pro příští rok.
Myslivost
Připravujeme letninu a sušíme seno. Dbáme na ochranu mláďat před škodnou, hlavně před toulavými psy a
kočkami.
Odstřelujeme průběrné srnce. Psy cvičíme na škodnou a při lovu srnců na barvě.
Přidružená výroba
Pícniny sklízíme podle období jejich vegetace. Nejvhodnější dobou kosení je u luk a pastvin začátek květu
převládajícího druhu kulturních trav, u víceletých pícnin počátek květu červeného jetele a zákvět vojtěšky.
Ve včelařství se v tomto měsíci projeví výsledek předchozí práce. Jen silná včelstva využijí snůšky. Dbáme, aby
plodiště nebylo zaneseno medem na úkor ploch pro plod. Připravíme vytáčení medu, odebereme jej a
ošetřujeme. Nutno zajistit mladé matky v rezervních včelstvech. Zajišťujeme výstavbu díla vkládáním mezistěn.
Opravujeme rybniční zařízení. 

Červenec
Pěstební práce
Odhadujeme úrodu semen jedle, borovice, vejmutovky, limby, douglasky, jeřábu a olše. Kontrolujeme zdravotní
stav semen břízy před sběrem.
Ve školkách systematicky plejeme a kypříme, popřípadě chemicky zasahujeme proti plevelům. Zaoráváme
meliorační směsky a lupinu v květu jako zelené hnojení. Připravujeme záhony k výsevu břízy. Přehazujeme a
ošetřujeme komposty (zaplevelené komposty zbavujeme plevele herbicidy). Sčítáme semenáčky a sazenice ve
školkách. Stříkáme borové a modřínové sazenice proti sypavce.
Pokračujeme v ošetřování a ochraně kultur okopáváním sazenic, ožínáním buřeně nebo jejím chemickým
ničením. Začínáme s přípravou půdy pro podzimní zalesňování mechanicky , nebo pro jarní zalesňování
chemicky.
Pokračujeme v ošetřování topolových výsadeb a zajišťujeme plochy pro výsadby topolů v příštím roce.
Podle plánu pokračujeme v prořezávkách a probírkách porostů.
Ochrana lesa
Pokračujeme ve zpracování a asanaci dozrávajících lapáku a ve vyhledávání a zpracování stromů napadených
kůrovci nastojato.
Začínáme s kontrolou rojení mnišky, v borových porostech s kontrolou rojení bourovce borového, v dubinách s
kontrolou bekyně velkohlavé, s kontrolou zámotku smrkových pilatek v půdě a s kontrolou vajíček obaleče
dubového na větvičkách. Chemicky zasahujeme proti ploskohřbetce smrkové ve stadiu nejmladších housenic a
začínáme popřípadě s chem. zásahem proti píďalce tmavoskvrnáči.
Nebezpečí požárů – zintenzivňujeme protipožární ochranu.
Výroba dříví
Plynule přibližujeme a odvážíme hmotu z předmýtních a nahodilých těžeb. Hmotu atraktivní pro kůrovce
asanujeme.
Zajišťujeme opravy cest.
Myslivost
Dokončujeme přípravu letniny a sušení sena, zakládáme siláže pro zvěř. Opravujeme myslivecká zařízení.
Lovíme srnce v říji na vábení. Připravujeme ohaře pro podzimní zkoušky.
Přidružená výroba
Dokončujeme sklizeň sena a sklizené plochy ihned povrchově ošetřujeme vláčením. Není-li sucho, přihnojujeme
průmyslovými hnojivy. Připravujeme se na žně.
Sklízíme třešně. Podpíráme zatížené větve jabloní a hrušní.
Rozvoj včelstva vrcholí. Vyrovnáváme včelstva na stejnou sílu. Děláme smetence, oddělky a vyměňujeme matky.
Nepřipouštíme mezery v plodování. Zajistíme si zásobní plásty.
V rybnících vysekáváme tvrdé porosty (rákos, sítiny, puškvorec) .
 
Srpen

Pěstební práce
Sbíráme semena břízy, jeřábu, lupiny vytrvalé a některých keřů. Odhadujeme úrodu a připravujeme se na sběr
ostatních druhů semen, hlavně jedle, douglasky , vejmutovky a olše. Prohlédneme a opravíme trhačské nářadí.
Ve školkách vyséváme březové semeno. Podle potřeby pokračujeme v pletí a kypření a v zaoráváni melioračních
směsek a lupiny v květu jako zelené hnojení. Při melioraci černým úhorem plochy vláčíme a kultivátorujeme.
Pokračujeme v postřiku borových a modřínových sazenic. Přehazujeme komposty a ničíme chemicky plevel na
kompostech.
Pokračujeme v ošetřování a ochraně kultur, v přípravě půdy pro podzimní a jarní zalesňování. Zraňujeme půdu
pro přirozené zmlazení.
Pokračujeme v prořezávkách a probírkách porostů, ve vybraných porostech uskutečňujeme suchý oklest.
Ochrana lesa
Dokončujeme zpracování lapáků se sesterským a druhým pokolením lýkožrouta smrkového. Zpracováváme
každý nalétlý strom kůrovcem ihned po jeho zjištění.
Kontrolujeme žír ploskohřbetky smrkové a po jeho ukončení začínáme s kontrolou housenic v půdě. Pokračujeme
v kontrole stavu pilatek v půdě, rojení mnišky, rojení bekyně velkohlavé, rojení bourovce borového a vajíček
obaleče dubového na větvičkách.
Pokračujeme v intenzívní protipožární ochraně.
Výroba dříví
Zajišťujeme opravy cest.
Myslivost
Obnovujeme lizy. Zajišťujeme dostatek plev a zrnin při mlácení. Rozmisťujeme bažantí zásypy a krmelce.
Pokračujeme v odstřelu srnců a jelení zvěře. Lovíme divoké kachny a husy na společných honech..
Přidružená výroba
Dokončujeme sklizeň a výmlat obilnin. Po sklizni ihned podmítáme a sejeme strniskové směsky, které můžeme
použít také jako zelené hnojení. Sejeme ozimé řepky, směsky a ječmeny. V příznivých podmínkách začínáme se
sekáním otavy.
Je vhodná doba k řezu meruněk, broskví, třešní a višní.
Sklízíme letní ovoce. Setřásáme a sbíráme červivé podzimní ovoce.
Začíná podzimní prohlídka včelstev. Zjišťujeme síly včelstev, zásob a jakost díla. Zužujeme plodiště úměrně k síle
včelstev. Je nutno zajistit dostatek pylu na zimu.
Udržujeme příliv čisté vody v pstruhových potocích. Vysekáváme zmlazené porosty. Začíná prodej pstruhů na
konzum.
 
Září
Pěstební práce 
Sbíráme semena jedle, douglasky, vejmutovky, dubů, habrů na zeleno, olše šedé a zelené a semena některých
keřů. 
Ve školkách končíme s pletím a kypřením. Sčítáme se menáčky a sazenice. Zakládáme nové komposty.
Chráníme kultury před vysokou buření ošlapováním nebo ožínáním. Zaměřujeme se rovněž na ochranu kultur
před zvěří. Sejeme semeno jedle do porostu. Zajištujeme pod zimní zalesňování. Pokračujeme v přípravě půdy
pro zalesňování na příští jaro, ve zraňování půdy pro přirozené zmlazení a v prořezávkách a probíkách porostů.
Ochrana lesa 
Dokončujeme zpracování posledních zbytků kůrovcového dříví. Nové lapáky již neklademe. Pokračujeme v
kontrolách škůdců zimujících v půdě. Chemicky zasahujeme proti mladým housenkám bourovce borového, popř.
druhému pokolení hřebenule borové.
Výroba dříví 
V polohách, kde již nastává vegetační klid, začínáme s těžbou listnáčů. V nahodilé těžbě zpracováváme souše,
zlomy a vývraty. Pokračujeme v opravách cest.
Myslivost 
Kláskujeme bažantům k zásypům. Končíme odstřel srnců. Pokračujeme v odstřelu jelení zvěře, v říji lovíme jeleny
vábením nebo na šoulačce. Při odstřelu dbáme přísně všech chovatelských zásad. Pokračujeme ve společných
honech na divoké kachny. 
Sklízíme otavy , brambory a topinambury na loukách a políčkách pro zvěř. Dále zajištujeme sběr kaštanů, jeřabin,
šípků, trnek, bezinek a pláňat pro krmení zvěře.

Přidružená výroba 
Dokončujeme kosení a sušení. Připravujeme a hnojíme půdu pro podzimní setí. Kontrolujeme uložení vlastních
osiv a krmiv. Začínáme se setím žita, se sklizní krmné řepy a brambor. Připravujeme sklizeň podzimního a
zimního ovoce. Připravujeme jámy pro výsadbu ovocných stromů a zajištujeme sadební materiál.
V úlech doplníme nejpozději do poloviny měsíce zimní zásoby podle místních poměrů. Včelstva připravujeme na
zimu, vkládáme podložky, ošetřujeme zásoby souší. Odstraňujeme z úlů medovicový nebo vřesový med.
Připravujeme se k podzimnímu výlovu rybníků.
 
Říjen
Pěstební práce 
Sbíráme šišky borovice horské (kosodřeviny) a semeno tisu. Pokračujeme ve sběru semen dubu, buku, habru,
javoru, jasanu, lip, olší, ořešáku, jírovce, břeku a některých keřů. Semena břeku, jírovce, tisu a některých keřů
zakládáme do písku.
Ve školkách vyzvedáváme, třídíme a zakládáme listnaté sazenice (nevyzvedáváme však sazenice akátu, dubu a
topolu pro jarní výsadbu). Provádíme hlubokou orbu, připravujeme plochy pro podzimní výsev semen jedle,
douglasky,  vejmutovky, javoru, buku a dubu a vyséváme. Zabezpečujeme sazenice proti mrazům. Přehazujeme
komposty.
Opravujeme sněžné jámy a oplocení školek proti vniknutí zvěře.
Pro podzimní výsadbu topolů připravujeme vápno a hnůj.
Ochrana lesa 
Zjištěné kůrovcové stromy ihned zpracováváme. Zajištujeme kultury proti okusu a ohryzu zvěře. V suchém období
se stává stařina opět nebezpečnou pro vznik požárů. Zajištujeme proto v případě potřeby protipožární ochranu.
Výroba dříví 
Těžba listnáčů pokračuje ve všech oblastech. 
Pokračujeme v opravách cest.
Myslivost 
Zvykáme bažanty na zásypy. Kontrolujeme a doplňujeme zásoby krmiv pro zvěř pro zimní období. Pokračujeme
ve sběru kaštanů, jeřabin, šípků, trnek, bezinek a pláňat. Sklízíme úrodu z políček pro zvěř. Zajišťujeme dužnatá
krmiva z vlastních i cizích zdrojů. Dokončujeme silážování krmiv. Otvíráme zahražená políčka a louky pro zvěř.
Pokračujeme v odstřelu jelení zvěře, holé srnčí.
Přidružená výroba 
Dokončujeme setí ozimů, sklízíme okopaniny , koncem měsíce sklízíme víceleté pícniny na semeno. Ošetřujeme
a hnojíme louky a pastviny. Prohlubujeme a čistíme příkopy a zřizujeme nové. Zakládáme nové komposty pro
hnojení luk a pastvin.
Dokončujeme sklizeň ovoce. Česáme ořechy vlašské a lískové. Všechny ovocné stromy a keře přihnojujeme.
Půdu kolem ovocných stromů obrýváme. Natíráme lepové pásy proti píďalkám. Vysazujeme nové ovocné stromy
a keře.
začílnáme s výlovem rybníků.
 
Listopad
Pěstební práce 
Sbíráme šišky borovice horské (kosodřeviny), semena dubů, habrů, olší, lip, akátů a některých keřů.
Ve školkách dokončujeme vyzvedávání, třídění a zakládání sazenic listnatých dřevin. Sazenice akátů, dubu a
topolu vyzvedáváme jen pro podzimní výsadbu. Provádíme hlubokou orbu a dokončujeme přehazování
kompostů. Pokračujeme v zazimování sazenic na záhoneh. Dokončujeme opravy plotů školek proti vnikání zvěře.
Ošetříme a uložíme školkařské nářadí a stroje.
Pokračujeme v plánovaných porostních síjích a dokončujeme podzimní zalesňovací práce. Vysazujeme topoly
hlavně na lehčích půdách.
Pokračujeme intenzívně v ochraně kultur proti okusu a ohryzu zvěří. Pokračujeme v přípravě půdy pro jarní
zalesňování.
Prořezávky zaměřujeme na měkké dřeviny pro ohryz zvěře a na výrobu vánočních stromků. Začínáme se
zeleným oklestem.

Ochrana lesa 
Jednotlivé stromy napadené kůrovcem ihned zpracováváme. V oblastech přemnožení dřevokaza čárkovaného
dezinfikujeme půdy na skladech a skládkách dřeva. Kontrolujeme hubky vajíček bekyně velkohlavé a ničíme je.
Kontrolujeme vajíčka obaleče dubového.
Výroba dříví 
Pokračuje těžba všech listnatých dřevin. 
Končíme s opravami cest.
Myslivost 
Při podzimních pracích na loučkách a políčkách pro zvěř hlavně vápníme a provádíme hlubokou orbu. Stavíme
násypy pro koroptve. V bažantnicích soustřeďujeme bažanty intenzívním krmením. V horách začínáme
přikrmovat spárkatou zvěř. Pokračuje odstřel jelení zvěře, daňků, holé srnčí, muflonů a společné hony na bažanty
a zajíce.
Přidružená výroba 
Dokončujeme sběr okopanin a ukládáme je na zimu do sklepů. Podle povětrnostních podmínek pokračujeme v
podzimních pracích na loukách a pastvinách a provádíme hlubokou orbu.
Všechny ovocné stromy a keře přihnojujeme, půdu kolem ovocnýoh stromů obrýváme. Zajistíme ochranu
ovocných stromů před zimním ohryzem zvěří.
Doteplujeme úly, zužujeme česna, chráníme úly před sýkorkami a datly. Včelstva zazimujeme a sledujeme
spotřebu zásob. Zajišťujeme souše na vzdušném místě. Síříme.
Dokončujeme podzimní výlovy rybníků. Bahno vyvážíme a kompostujeme.
 
Prosinec
Pěstebni práce 
Sbíráme semena akátu, šišky borovice černé a smrku a pokračujeme ve sběru semen habru, lípy a jalovce. Od
poloviny měsíce začínáme se sběrem šišek borovice lesni a modřínu. Sklepáváme semeno olše na plachty nebo
na zamrzlé ledové plochy. Zakládáme do písku semena javoru a jedle. Uskladňujeme na zimu žaludy a bukvice
(ochrana proti mrazům a myším) a. kontrolujeme jejich stav.
Ve školkách jsou prakticky skončeny všechny práce, při dostatku sněhu plníme sněžné jámy. Za příznivého
počasí pokračujeme v přípravě půdy pro jarní zalesňování, v ochraně kultur proti okusu a ohryzu zvěří, v
prořezávkách zaměřených na měkké dřeviny a na výrobu vánočních stromků.  Ochraňujeme topolové kultury proti
zvěři, odřezáváme chorobné a poškozené větve a vyznačujeme v topolových porostech probírky.
Ochrana lesa 
Vyhledáváme stromy napadené kůrovcem a ihned je zpracováváme. Pokračujeme v ničení hubek bekyně
velkohlavé a hnízd housenek bekyně zlatořitné.
Výroba dříví 
Pokračujeme v těžbě listnatých sortimentů. Za vhodného počasí provádíme těžbu k uvolnění přirozeného
zmlazení.
Myslivost 
Podle průběhu zimního počasí zajišťujeme krmení zvěře. Kácíme měkké listnáče pro ohryz. V případech
vysokého sněhu upravujeme zvěři přístup ke krmelcům, zásypům a k vodě, sněhovými pluhy umožňujeme
koroptvím přístup k zelené pastvě.
Pokračujeme v odstřelu holé spárkaté zvěře. Lovíme zvěř černou a škodnou na obnovách.
Přidružená výroba 
Čistíme vlastní osiva a mlátíme víceleté pícniny. Ošetříme a uložíme zemědělské stroje a nářadí a začínáme s
jejich opravami. Začínáme se zimní prořezávkou ovocných stromů. Ořezané větve necháme ležet jako ohryz
zvěři.
Odposloucháváme včelstva a zajištujeme zimní klid. Vykonáváme údržbářské a přípravné práce pro příští
sezonu. Dbáme o klid a ochranu na rybnících a tocích.

Zdroj: Lesnická ročenka